Kuvavarotus! Niit meinaa riittää nyssit.

Mää meinasi, et teen sellase pikkase reissu Kössin ja Kissin kaa, samal ku käyn hakemas asiakkaalt mappei. Sit en kuitenkaa laittanu autoho mittää boksii, misä Kyöstii kuljetetaa, ku irtiolles menee autoo eres takasi levottoman; ettee, taa, takaklasil, ettee, taa... Nyy laiti turvavaljaat ja iha hyvi ne antoki pistää päälles. Iha innoissas hyppäs myäs autoho ja siäl sitä häntä heilute hullul lail ja kiäli roikkue ol alottamas kiarrostas. Mut eihä sit päässykkää, ku valjaat pitivä paikallas turvavöis. Siitähä nous sit sempäivänä mekkala, et "Äitiii! Joku pittää munst kii!" Voi syätävä sentäs. Sikku yriti siin toisel penkil saar Kissii kii turvavöihi kans, ni Kyösti alko pitämää sellast näykkäilyy Kissinki suuntaha, et mää sit nappasin Kössin irti, kipitettii takasi sisäl ja nappasinki lennost sit Mimim mukkaa. Se homma men paljo noppeemi, ku sen boksin puuhaamine autoho. Pit kummiski tiättyyn aikaan ehtii asiakkaal lua. Sori Kössi!

1273067507_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Alotettii matka Ruissalon Kasvitiäteellise puutarhan parkkipaikalt. Lährettii kasvihuaneest kyl poijespäi. Hurjaste ol välil vilinää ja välil sit taas ei ollu kettää mail halmeillakaa. Ja aurinko paisto kivaste koko aja.

1273067612_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Aakeet-laakeet o. Osa pelloist mulloksel, osa vihertää jo kovaste, osa alkaa vihertämää just.

1273067686_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja kaikellaist kattottavaa ja nuuskuteltavaa ol kans. Tiätty!

1273067743_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kasvihuaneet jäi pellon taa - kameran tsuumil sai vähä lähemmäs.

1273067808_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Valkovuakkoi valtavaste jo mettät täyn. Osaks sekä sini- et valkovuakkoo viärekkäi. Jännii yhristelmii.

1273067869_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Pehmeil tammellehril ol hyvä tallustel ja se pit jännää ääntäki; suih, suih, ku tassuttelijat niil kulkiva.

1273068114_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja Mimi ol ain tarkkan ku porkkana joka suuntaha, mut kerttaakaa ei kumpikaa haukkunu, vaiks vastaan ja seljänki takkaa tul monellaist muut kulkijaa; pyäräilijöit yksi ja isommas porukas, kävelijöit yksi ja usseemma henge porukois, sauvakävelijöit, henkilöautoi, linja-autoi ja muutama koiranki lenkittäjä. Haukkuu kyl kuulu jostai, mut meijä näkemät koirat olivak kyl hiljaa.

1273068178_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kappia tiä, mut niiv vaa linkka siit men. Ei ol siis mikkää jalkakäytävä.

1273068241_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Tiän toisel pualel tammii ja toisel koivui komees rivis.

1273068291_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Taukopaikka numero yks. Näit täsä matkav varrel ol kivaste vähäv välii.

1273068361_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Penkil tasapainoiluu. Aurinko on kirkas.

1273068413_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Velmuiluu! Nii, et kuka sanoo, et ihmiset vaa ilmehtivä?

1273068462_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Luanto o osaks aikast paljast viäl, mut täst se kasvu siv vaa lähtee.

1273068519_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kerkesi oikkee äänee koiril ihmettelemähä, et mikähä kyhäelmä tää sit oikkee o, ennenku...

1273068603_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

... huamasin, et siinähä ol just koht viäres lappune, mist löyty vastaus: Pohjapatoketjul hirastetaa vede virtaust. Heh! Joskus sitä ossaa tehrä niit "oikeit" kysymyksii, mihi sit saa het vastauksenki. :P

Tarkemmi lapus lukkee: " Meriveden korkeuden luonnolliset vaihtelut ja laivaliikenteen aiheuttamat virtaukset saattavat nostaa merivettä mereen laskevia ojia pitkin ylempänä uoman varrella oleville pelloille. Veden pinnan vaihtelut ja aallokko lisäävät eroosiota ja huuhtovat ravinteita pelloilta vesistöihin. Ojiin ja vesistöihin rakennetut pohjapadot hidastavat veden kulkua ja pidättävät ravinteita.

Turun kaupunki on rakentanut tähän ojaan vuonna 2008 veden kulkua hidastavan pohjapatoketjun. Kivistä tehdyillä pohjapadoilla ja aikaisemmin ojan suuhun rakennetulla puupadolla pyritään estämään meriveden nousu ojaan rajoittuville pelloille sekä estämään aallokon aiheuttamaa ajoittain voimakasta eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista pelloilta mereen. Myös uoman reunoja on kivetty uoman kulumisen estämiseksi.

Rakennetun kosteikon ympäristöstä leviää kosteikon reuna-alueille nopeasti kasvillisuutta, joka paitsi maisemoi kosteikon kauniisti myös tehostaa ravinteiden pidättymistä ja hidastaa edelleen veden kulkua. Lisäksi kasvillisuus vähentää kosteikon reunamien sortumista. Esimerkiksi pajukot sitovat hyvin ravinteita ja ovat tärkeitä elinympäristöjä mm. linnuille ja varhain keväällä lentäville pölyttäjille.

Kosteikkomaiset elinympäristöt ovat ihmisen toiminnan myötä vähentyneet voimakkaasti. Kosteikot hidastavat ja tasaavat veden virtausta ja näin pidättävät myös valuma-alueiltaan kulkeutuvaa kiintoainesta ja ravinteita. Vesiensuojeluhyödyn lisäksi ne lisäävät maiseman ja luonnon monimuotoisuutta ja ovat monelle eliölajille tärkeitä ylinympäristöjä. Esimerkiksi hyönteiseet ja monet linnut hyötyvät kosteikoista, jotka ovatkin usein lintuharrastajien suosimia kohteita."

Ja ku olin lukenu tän. Meijä erest siirty kävelytiäm poikki kaks oravaa iha hurjal kiireel. Mimi olisis het ollu valmis lähtee niittem perää. Ja Kissi jää ain näist luanno ihmeist paitti, ku ei huamannu sorsii Naantalis, ni ei huamannu kyl näit oraviikaa...

1273069264_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja näät reippaat, iloset, värikkäät sinivuakot sit ossaava ol nättei, ku tualt muun keväise ruskiaj joukost esil pukkaava!

1273069332_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja oma kauneutes o näil kaatuneilki puil. Tähä tek melkkest miäl kyhät maalausvermeet esil ja koittaa saar ton puun muatoi paperillekki. Mut eihä mul sellassii siäl mukan ollu - eikä olis ollu aikaakaa moisel.

1273069432_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Sit taas taukoiltii välil.

1273069471_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kissiki tajus yhtäkkii, et siältähä näk penkim päält paljo piremmäl, ku mitä maan tasolt.

1273069525_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Venesatamas kävi vilske ja vilinä, kolina ja kilinä. Vauhril men veneit vetteenki vaiks osa viäl kunnostel veneitäs kesäkunttoho. Huiskis haiskis.

1273069602_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kivam malline puu täsäki - ja mettän keskel talo, mist ei taatuste kesäl näy vilaustakaa.

1273069653_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Tää taas ol yks simppeli ja kauniist laitettu rakennus iha kävelytiäv varrel. Ei aavistustakaa mikä se o, mut selväste hoirettu kummiski.

1273069718_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Piha-alakaa ei näyttäny kovi suuren suurelt, mut puuvaja ol täyn puit kummiski.

1273069768_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Sit tul tällassii lilavvärissii kukkii vastaha, millassii en ol koskaa enne nähnykkää. Ei siis aavistustakaa, mitä nää ova. Melkose isokokkossiiki.

Täsäkohtaa ol vähä leviämp paikka ja näkyvyys hyvä joka suuntaha, ni laiti ensti Kissin kii yhtee puuhu ja tein piänet treenit Mimin kaa. Jätin fleksin kyl kii Mimin valjaisii, mut laiti sen nii pitkäks lukkoho, et se jäi löysäl toise jalkoihi, ni käytännös ol, niinku olisis ollu vapaan. Ite pit vaa välil hyppii sen narun ylitte, ettei me oltais oltu kiatouruttu solmuhu yhtee. Ja varsi hyvi kaik men. Taas kerra mää jäim miättimää, et mitä kaikkee se Mimi oikeest jo oikkee ossaakaa. ;) Sit ol Kissiv vuaro ja se meniki aikast noppeest, ku Kissin reperttuaari o paljo piänemp. Kissil tul sellane vitinä pääl ain, ku liija pitkäks aikkaa jäim miättimähä, ku orotti kovi, et saisi jottai tehrä, mist sais palkkaa. Hassu! Ja sit Mimi olisis taas ollu iha valmis jatkamaa omaa treenitäs, mut simmee jo jatkettiinki matkaa taas.

1273069853_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja sikku oltii päästy jo melkkest niim pitkäl, et meinasi kääntyy takasippäi, ni sit tul vastaha lappu, mis kerrottii Ruissalo lehdoist, lintulahdist ja rannoist. Liikkumine alueel teide ja maastoom merkittyje polkuje ulkopualel o kiälletty ja lemmikkieläinte irtipäästämine kaikem muun kiälletyl lisäks. No, onneks mää en iha päästäny Mimii vapaaks, vaikken ny toisaalt kyl remminkää pääs kyl siinkohtaa ollu. Hmmm. Tällane lappu puuttu lenki alkupääst kokonas. Me oltais voitu tehrä vaiks mitä kiällettyy jo enne tätä ekaa kialtolappuu...

1273070433_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Siäl taas talo piilos kaikkie puitte takan. Ny näkkyy, mut ei tair kesäsi kyl huamat lainkkaa.

1273070501_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Meriki siäl kauempan kimmels. Vähä tul utune kuva, ku otin aurinkoo päi ja siv viäl tsuumil. Iha rantaha ei menty kulkemaa.

1273070575_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Honkapirtis ol vipinää, mut me ei sit sinne menty. Kaffe olisis voinu terhä terää täsäkohtaa, mukku olis pitäny koirat jättää ove ulkopualel, ni ei viitti kiusat.

1273070673_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Lissää näit mystissii arvotuskukkii.

1273070718_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kaverukset ihmettelemäs venesatamast kuuluvii kummallissii äänii.

1273070772_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kissin juaksukenttä. Ympäri, ympäri, ees taas. Lehret pöllys ja karvat viuhu ku tää neiti painel menemää. Heh!

1273070837_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Puumpinna monimuatosuut.

1273070883_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kasvihuaneet toisest suunnast. Ja uhkaavan näköset pilvet taka-alal.

1273070936_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Koivuje reunustama tiä.

1273070978_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Jossai sattaa vet.

1273071023_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja jossai paistaa aurinko. :D

1273071061_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Jättiläiste puuportti - koristeelline sellane.

1273071113_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja het porti ulkopualel hiano taukopaikka istumpenkkeines ja keskel ol iso kaivo. Ei kyl selitetty missää, et mikä se paikka oikkee o. Silläki varmaa joku oma historiikkis olis ollu kerrottavan.

1273071217_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja jotenki se Kissi täsäkohtaa sai kuanos sellasel "rullal", et ihanku sitruunan olisis syäny. Mite se kuano oikee taipuukaa moisii? Hih!

1273071290_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Mimi ol muutev vaa tarkkan. Siin men melkone liikenne tiäl ja jalankulkijoitaki usseempii moneen suuntaha. Häsähosumine o onneks kuitenki jo kulutettu loppuhu (tält reissult).

1273071392_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja pitihä siit kaivostaki kuvaa ottaa. Se ol iha maampintahas saak täyn vet. Ei tiattoo, mite syväl saak vesi menis, ku ol nii ruskeet, ettei siit pitkäl näkyny. Koiril ei ollu mittää hinkuu kans kokeil...

1273071470_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Monellaissii tiatoiskui ol kans matkav varrel, mikä ol kiva juttu.

1273071512_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Sammaleen peittämii puurrunkoi kans nätiste siäl tääl.

1273071559_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Lisätiatoo...

1273071602_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

... mist koirat eivä ollu yhtää kiinnostuneit. :P

1273071650_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Mut taukoilu ol taas poikaa välil.

1273071690_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Näist sammaleisist kivist ja...

1273071744_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

... pystyhy jätetyist kannoist kans tykkään.

1273071775_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Löytyhä sit muutaki ku kasvitiatoo.

1273071824_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja jännii muatoi.

1273071876_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Fantin jalka vähä sammaloitunu?

1273071925_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Näät kans viähättää, ku o erillaissii postilootii yhres. Tää numero 28 ainaski orottaa oikkee kunnol postii. :D

1273071975_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Osaks löyty jo ojiev varsilt näitäki. Heh! Nymmää unohri iha totaaliseste, mikä tää ol, äske sev viäl olin tunnistavinani. Noh, kattotaa tuleeks se viäl miälehe täsä... (vanhuus iski)

1273072044_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kasvitiäteellist puutarhaa ihailttii vaa näi airan takkaa. Siäl kävi kyl jo melkone kuhina, ku paikkoi oliva laittamas kesäkunttoo.

1273072098_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja iha tyylikkäält näytti kasvihuaneekki.

1273072151_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Pitihä se ottaa sit kuva näist karvakeristäki siäl kukkie "keskel". Tosin ol aita välis, mut ei annettu sen haitat.

1273072216_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Hiano opastus, mut nii haaleel, ettei ainaskaa autoilijoil ollu toiveitakaa nährä mitä misäki kohtaa lukkee.

1273072268_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Vihreet valkost ja sinist siäl ruskeen ja harmaaj joukos. Ei tullu oikkee kameral saattuu siit kokonaisuurest hyvää kuvaa. Itte vaan tiärän, mite nättii se o.

1273072341_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Molemmat tassuttelijat nukahtiva autoho kotimatkal. Heh! Jännä reissu. Ja ku tultii kottii, pirin tarkan punkkisyynin. Kissilt löyty kolme ja Mimilt yks. Molemmilt näytti aika hyvi näkyvä, ku oliva mustii vaalees turkis. Kissi tul samal sit ihoo myäte harjattuu ja näyttiki varsi puunatult, vaikkei siis muut tullu tehtyy sen kummemmi. Mimissähä mikkää harjaus ei näy, vaiks siit tykkääki.

1273072479_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Eikä menny kauvaa, ku Kissiki ol sit taas untem mail. Ehtiki joku pualise tuntii nukkumaha, ennenku tehtii iltapäivälenkkii. Ja kaik oliva siinkohtaa taas iha innoissas mukkaa lähtemäs.

Poskis tuntuu, et tais aurinko jo vähä napat kii, vaiks suaja-ainet laitinki. Se vaa parin tunni käppäily aurinkoises kelis tekkee tehtäväs. Mut sitä se siv vaa o - ja saa ollakki. Kiva käpöttely ol!